Bijgewerkt op 5 januari 2023

Artikel 1. – Algemene bepalingen – contactgegevens van de eigenaar van de sites

Deze voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van alle websites (inclusief mobiele sites), met inbegrip van de elementen en toepassingen, gemaakt of eigendom van de entiteit waarvan de volledige contactgegevens worden vermeld op de “contact”-pagina (hierna “de Onderneming”) (hierna “Sites”).

De term gebruiker verwijst naar elke persoon die toegang heeft tot de Sites (hierna “Gebruiker”).

Door de Websites te gebruiken aanvaardt de Gebruiker volledig en onvoorwaardelijk de toepasselijke Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

Indien hij/zij de Voorwaarden niet aanvaardt, is hij/zij verplicht zich te onthouden van elk gebruik van de Sites en/of Diensten.

In geval van niet-naleving van de Voorwaarden behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de toegang tot de Sites te weigeren, onverminderd haar recht om schadevergoeding te eisen van een derde partij voor alle directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit deze niet-naleving.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is daarom raadzaam de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om altijd op de hoogte te zijn van de meest recente versie.

Artikel 2. – Gebruik van de sites

Het gebruik van de Sites is in principe gratis. Om bepaalde sites te gebruiken, moet de gebruiker zich registreren, bepaalde gegevens verstrekken en/of een toegangscode en/of wachtwoord aanmaken.

Indien de Gebruiker dit weigert, zal het gebruik van de desbetreffende delen van de Sites niet mogelijk zijn.

In geval van betaald gebruik van bepaalde Sites wordt de Gebruiker vooraf geïnformeerd, evenals over de toepasselijke voorwaarden, prijzen en betalingswijze.

De vennootschap verleent de gebruiker van de sites een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, voor onbepaalde duur, om de inhoud van de sites te downloaden met als enig doel deze weer te geven op één enkele computer.

Deze vergunning kan echter te allen tijde zonder rechtvaardiging worden ingetrokken.

De Gebruiker kan ook een kopie afdrukken van de inhoud van de Websites, voor persoonlijk gebruik en zonder enige wijziging van de inhoud.

De sites mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke en privédoeleinden van particulieren en voor interne doeleinden van professionals.

Daarom is elk gebruik van de Sites voor commerciële doeleinden ten strengste verboden.

De gebruikers verbinden zich ertoe geen handelingen te verrichten die de Websites kunnen vernietigen of de goede werking ervan kunnen verstoren.

In geval van misbruik of oneigenlijk gebruik behoudt de onderneming zich het recht voor om de toegang van de gebruiker tot de sites zonder kennisgeving of waarschuwing op te schorten en/of te verwijderen.

Artikel 3. – Auteursrecht en rechten van de producent van databanken

Alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten die van toepassing zijn op de Sites behoren te allen tijde toe aan de Onderneming.

De Sites en/of Diensten vormen zowel een auteursrechtelijk beschermd werk als databanken waarop de Vennootschap het auteursrecht en de rechten van de producent bezit.

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere elementen van de sites zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, arrangeren, openbaar maken, verhuren of enige andere vorm van exploitatie van het geheel of een deel van de Sites, in welke vorm en met welk middel dan ook, met name elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

Elke inbreuk op deze rechten kan burgerlijk of strafrechtelijk worden vervolgd.

Artikel 4. – Handelsmerken en handelsnamen

De namen, logo’s en andere tekens die op deze Sites worden gebruikt (met inbegrip van de logo’s en namen van het Bedrijf) zijn wettelijk beschermde handelsmerken en/of handelsnamen.

Elk gebruik van deze of soortgelijke tekens is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

Artikel 5. – Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De Vennootschap zal alles in het werk stellen om de goede werking van de Sites te verzekeren.

Behalve in geval van opzettelijke inbreuk en/of andersluidende dwingende wettelijke bepalingen is de Vennootschap niet aansprakelijk voor enig verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel, immaterieel, enz.) als gevolg van :

(1) de inhoud van de Sites. De Vennootschap garandeert niet de juistheid, adequaatheid of volledigheid van de informatie op de Sites. De informatie op de Websites, met name die over de te koop aangeboden producten en diensten, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Vennootschap besteedt veel zorg aan het maken, bijwerken en onderhouden van de site. Indien de gebruiker niettemin constateert dat er onjuiste of verouderde informatie op de site staat, of dat de inhoud schadelijk of illegaal is, of indien hij meent dat een van zijn (intellectuele of andere) rechten is geschonden, wordt hij verzocht dit te melden;

(2) het gebruik dat van de Sites wordt gemaakt;

(3) Beveiliging van de locatie. Deze bepaling geldt met name voor eventuele computervirussen, fouten of fraude;

(4) de toegankelijkheid/beschikbaarheid van de Sites. De Vennootschap garandeert niet de permanente beschikbaarheid, via alle technische middelen, zonder fouten of onderbrekingen, van alle functies van de Sites, noch het onmiddellijke herstel van fouten of het onmiddellijke herstel van onderbrekingen.

De Onderneming heeft ook het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot bijkomende Sites en Diensten te weigeren of te beëindigen.

De Vennootschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diensten en/of producten, noch voor de facturatie ervan, indien deze door derden worden aangeboden en toegankelijk zijn via de Sites, zelfs niet indien de Vennootschap hiervoor een vergoeding ontvangt, noch indien zij instaat voor de facturatie van deze diensten en/of producten voor rekening van derden.

In gevallen waarin de Maatschappij aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van € 100,00. De voornoemde beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid van de Vennootschap gelden voor zover zij krachtens het toepasselijke recht geldig zijn.

Artikel 6. – Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer – verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming en de Gebruiker verbinden zich ertoe de geldende regelgeving na te leven die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 (RGPD).

Het Bedrijf verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die het van de Gebruiker en andere relevante contactpersonen ontvangt. De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van een overeenkomst, het beheer van klanten en hun bestellingen, de boekhouding en directe prospectieactiviteiten, zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie. De wettelijke grondslagen zijn de uitvoering van een overeenkomst, de toestemming van de Gebruiker, de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het legitieme belang van het Bedrijf.

De voornoemde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en worden, tenzij de Gebruiker anderszins instemt, slechts doorgegeven aan onderaannemers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is voor de voornoemde doeleinden van de genoemde verwerking.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en actualisering van de persoonsgegevens die hij/zij aan de Vennootschap verstrekt en verbindt zich ertoe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij/zij de persoonsgegevens heeft verstrekt, alsook ten aanzien van de persoonsgegevens die hij/zij eventueel van zijn/haar eigen klanten ontvangt.

Alpha Clean bewaart persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in ieder geval minder dan : 3 jaar

Door hiermee akkoord te gaan bij het invoeren of meedelen van zijn persoonsgegevens of door vrijwillig verder te surfen op de Sites of bij het afsluiten van een contract met het Bedrijf, stemt de Gebruiker, naast de hierboven omschreven verwerking, in met het verzamelen en gebruiken van zijn persoonsgegevens op de hieronder omschreven wijze.

Het bedrijf verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, totaal aantal bezoeken aan de site, aantal bezoekers aan elke pagina van de site, IP-adressen, cookie).

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief geeft u toestemming voor de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de belangrijkste beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door gebruik te maken van uw recht om te worden vergeten/recht om te worden verwijderd.

U kunt zich te allen tijde gemakkelijk uitschrijven via de uitschrijvingslinks in elke e-mail die u ontvangt.

Recht van toegang : de Gebruiker heeft het recht om op elk moment te vragen of zijn/haar gegevens zijn verzameld, voor hoe lang en met welk doel.

Recht op rectificatie : de Gebruiker heeft het recht om te allen tijde op eenvoudig verzoek onjuiste of onvolledige gegevens te laten verbeteren of aanvullen.

Recht op beperking van de verwerking : de Gebruiker kan verzoeken de verwerking van zijn gegevens te beperken. Dit betekent dat de gegevens in kwestie in ons IT-systeem moeten worden “gemarkeerd” en gedurende een bepaalde periode niet mogen worden gebruikt.

Recht op het wissen van gegevens (“recht om vergeten te worden”): Behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen heeft de Gebruiker het recht te eisen dat zijn gegevens worden gewist. Indien de Gebruiker de mogelijkheid voor de Onderneming om zijn persoonsgegevens te gebruiken wenst uit te schakelen, kan hij dit doen door te schrijven naar het in artikel 1 vermelde adres.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: De Gebruiker kan verzoeken dat zijn of haar gegevens in een “gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat” aan hem worden overgedragen.

Recht op bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming: De Gebruiker heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Klachtrecht: De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Alpha Clean bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: www.autoriteprotectiondonnees.be

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen

Gegevensbeschermingsautoriteit

Pressestraat 35, 1000 Brussel

Tel. +32 3274 48 O0

Fax. +322 27448 35

E-mail: contect@apd-gba.be

De Vennootschap verbindt zich ertoe technische en organisatorische maatregelen te nemen die een passend beveiligingsniveau garanderen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen. De Vennootschap stelt de cliënt in kennis van elke inbreuk op persoonsgegevens waarvan zij op de hoogte is.

Artikel 7. – Koekjes

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u die website bezoekt. De cookie bevat een unieke code waarmee wij uw browser kunnen herkennen wanneer u de website bezoekt (“session cookie”) of bij toekomstige bezoeken (“permanente cookie”). Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij heeft ingesteld; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen in de map van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke gecodeerde code. Cookies zorgen voor een algemeen eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Bovendien helpen ze de bezoeker te navigeren tussen de verschillende delen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of de reclame op die website relevanter te maken voor de bezoeker en om de website af te stemmen op de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.

Functionele cookies zijn nodig om de Sites te kunnen bezoeken en bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen verschillende secties van de websites en formulieren invullen.
Als u deze cookies weigert, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet of niet goed functioneren.

De sites plaatsen een cookie op uw computer met het oog op statistische analyse en meting van het publiek van de site en om de toegang tot de site te vergemakkelijken. Deze cookie registreert informatie over de navigatie van bezoekers op de site. Het slaat informatie op die u tijdens uw bezoek invoert, waaronder bepaalde informatie over de bezoeker, zoals de domeinnaam en de hostcomputer van waaruit de bezoeker op het internet surft, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruikte computer, de datum en het tijdstip waarop de bezoeker op de sites surft en de URL’s van waaruit de bezoeker naar de site is gelinkt.

Artikel 8. – Hyperlinks

De Site kan links naar andere websites bevatten. Aangezien de Vennootschap deze sites niet kan controleren, kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid van deze sites. Zij kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal dat op of via deze sites beschikbaar is. Bovendien is het Bedrijf niet aansprakelijk voor enige werkelijke of vermeende schade of verlies voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze sites.

Artikel 9. – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de Sites en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap zijn exclusief bevoegd bij geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Sites.